Dokument "Požadavky a doporučení" navazující na společné memorandum partnerský firem platformy #PartnersForSustainability, která vznikla za účelem definování konkrétních překážek, kterým firmy čelí na jejich cestě k udržitelnosti. 

Témata:

Veřejné zakázky

Žádost: Zahrnutí povinného kritéria udržitelnosti (např. míra uplatnění recyklovaných výrobků) do veřejných zakázek. 

Popis: Konkrétní problém: Důraz kladený na cenu v zásadě vede k tomu, že nemohou být uplatňována řešení, která jsou déle životná. To platí ještě více pro cílené udržitelná řešení. V této souvislosti ale i všeobecně by měl být pojem recyklace chápán veřejností, státem i zákazníky jako přidaná hodnota výrobku, nikoliv např. jako výrobek méně kvalitní – jde o změnu myšlení a přístupu.

Příklady: 

Kontakt:

Odpady

Žádost: Zvýšit legislativní oporu v otázce recyklace odpadů.

Popis: Nedostatečná legislativa a chybějící technické normy v oblasti třídění odpadů například při výstavbě komplikují stavebním firmám udržitelné podnikání. Otázka recyklace odpadů musí být jednoznačně definována a prosazována jako systémové řešení státu.

Příklady: Chybějící legislativa dále například v oblasti řízených dekonstrukcí znemožňuje některé udržitelné postupy vůbec provádět (např. využívání vyšších podílů náhrad cementu za alternativní pojiva na bázi druhotných surovin a vedlejších produktů).

Povolovací procesy

Žádost: Zjednodušení procesu povolování a schvalování pro projekty s pozitivním ekologickým dopadem.

Popis:

Příklady

INVESTICE

Žádost: Zvýšit poptávku po udržitelných, inovativních a digitálních řešeních prostřednictvím veřejných investic a zakázek.

Popis: 

Příklady: 

Kontakt: 

Dotace

Žádost: Zavedení rozsáhlejšího systému dotací, odměn a dalších forem podpory pro udržitelné projekty a sociálně odpovědné firmy a usnadnění jejich získávání.

Popis: Řada společností již investuje do zelené energie a dalších udržitelných postupů i přesto, že investice převyšuje akceptovatelnou návratnost. Dalšími investicemi vzniká dodatečná finanční zátěž. Vláda by se měla zamyslet nad motivací a podporou společností, které mají ve své vizi a strategii energetickou udržitelnost.

Příklady:

Kontakt:

Technologie

Žádost:

1. Razantní zjednodušení daňových odpočtů na výzkum a vývoj vedoucí na environmentálně šetrné technologie.

2. Podpořit investice do vývoje nových technologie spíše než dotace na jejich pořizování.

Popis: 

Příklady: 

Kontakt:

Reporting

Žádost: Sjednotit měření, hodnocení a vykazování dosažených parametrů a dopadů.

Popis: 

Příklady: 

Kontakt

Energie

Žádost: Úprava energetického zákona v oblasti ukládání energie tak, aby definoval zajištění stability energetické soustavy ČR.

Popis: Ukládání energie je klíčové pro udržitelná řešení a podnikání, proto aby i do budoucna byla zajištěna stabilita energetické soustavy ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu již několik let váhá s úpravou energetického zákona právě o oblast akumulace. Přitom všechny okolní země svou legislativu již dávno upravily (nejen Západní Evropa, ale i Slovensko, Polsko, Maďarsko a samozřejmě Německo a Rakousko).

Příklady: 

Kontakt:

Voda

Žádost: Odstranění legislativních bariér pro využití dešťové vody.

Popis: 

Příklady: 

Kontakt