Růst sám o sobě nepředstavuje trvalou hodnotu

Praha 11.2.2021 – Šéfové dvanácti významných mezinárodních firem z osmi různých oborů se ve společném memorandu Driving Sustainability naléhavě vyslovili pro přechod k udržitelnému hospodářství. Podniky se zavazují k podnikatelské činnosti, která snižuje emise CO2, šetří přírodní zdroje a usiluje o co možná nejrozsáhlejší zavádění principů cirkulární ekonomiky. Signatáři dále vyzývají českou vládu, aby cíle v oblasti udržitelnosti co nejrychleji zapracovala do strategických dokumentů České republiky a aktivně podporovala jejich prosazování, například při veřejných výběrových řízeních.

Pod záštitou Česko-německé obchodní a průmyslové komory memorandum zveřejnily ve středu na konferenci „German Czech Economic Forum“ členské firmy platformy #PartnersForSustainability.

Memorandum „Driving Sustainability“ společně vypracovaly a podepsaly přední firmy z osmi odvětví: Škoda Auto, Siemens, Bosch, Vodafone, E.ON, Kaufland, Brose, Borgers, Hochtief CZ, ING, Schunk a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB). Ty všechny chtějí směrem k politické reprezentaci, veřejnosti a podnikatelským subjektům vyslat signál o tom, že – i přes enormní zátěž firem, kterou způsobila současná pandemie – jsou připraveny převzít vedoucí úlohu při přechodu k udržitelnému hospodářství. To samé požadují od české vlády.

„Hospodářský růst sám o sobě nepředstavuje trvalou hodnotu,“ konstatují významné firmy v dokumentu. V memorandu je dále uvedeno, že udržitelnost „je nedílnou součástí našich podnikatelských aktivit“ a je „nezbytná pro fungování všech oblastí společnosti“. Týká se to ochrany klimatu a zdrojů prostřednictvím zavádění principů cirkulární ekonomiky, využívání obnovitelných energií a technologií šetrných k životnímu prostředí v oblasti mobility, snižování emisí CO2, efektivního hospodaření s vodou nebo také digitalizace a lidských zdrojů.

Signatáři vyzývají českou vládu, aby zaujala jasné stanovisko a směrem k veřejnosti a byznysu vyslala „jednotný signál” pro udržitelnou politiku. Zelená dohoda pro Evropu i cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) by měly být „implementovány do strategických dokumentů ČR”. Jedná se mimo jiné o „zrychlené úpravy a závazné lhůty v legislativě, jež se bezprostředně dotýkají recyklace, opětovného využívání surovin a výrobků, jakož i prevence vzniku odpadů“ nebo „rozvíjení digitalizace procesů a obecného využívání inovací digitalizace v privátním a veřejném sektoru “.

„Naše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené ideologickým rozepřím, o to blíže je však opravdové podnikové praxi,“ prohlásil Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Signatáři se zavazují, že budou šířit osvětu mezi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky, zapojí se do vzájemné strategické výměny vizí a budou tak usilovat o to, aby se „udržitelné podnikání a udržitelná spotřeba staly v ČR celospolečenským trendem a samozřejmostí“.

Partnerské firmy a signatáři memoranda:
Borgers CS, Bosch, Brose CZ, E.ON Česká republika, Hochtief CZ, ING Česká republika, Kaufland Česká republika, Schunk Carbon Technology, Siemens, Škoda Auto, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Vodafone Czech Republic

Vyjádření partnerů (abecedně):

„Zastáváme pozici technologické neutrality, a to nejen v mobilitě, ale i v ostatních oblastech ovlivňujících životní prostředí. Snažíme se hledat nejvhodnější řešení na základě faktů z celého životního cyklu výrobku nebo činnosti, od surovin až po recyklaci. Od roku 2020 jsme první celosvětově CO2 neutrální průmyslovou společností. Dále chceme do roku 2030 snížit emise napříč hodnotovým řetězcem o 15 %.“
Ing. Milan Šlachta reprezentant Bosch Group v České republice a na Slovensku
„Uvedené aktivity a témata adresována v tomto memorandu jsou součástí dlouhodobé strategie společnosti Brose CZ a jejích zaměstnanců. Pevně věříme, že tato výzva významně zlepší orientaci, kam směřovat podporu a spolupráci ze strany Vlády České republiky, regionálních zástupců a zodpovědných organizací. Brose CZ oceňuje a děkuje za profesionální koordinaci celého projektu ze strany ČNOPK.“
Petr Skoček vedoucí lokace a personální ředitel, Brose CZ
„Společnost HOCHTIEF CZ se připojila k memorandu #PartnersForSustainability, protože udržitelnost vnímáme jako důležitou součást odpovědného podnikání. Stavební sektor ve velkém rozsahu využívá přírodní zdroje, spotřebovává nemalé množství energie a má přesah do dalších průmyslových aktivit. Je proto nezbytné, aby byly podporovány a rozvíjeny principy udržitelného stavění. S ohledem na omezené množství přírodních surovin je patrné, že budoucnost stavební výroby je v uplatnění recyklovaných materiálů."
Tomáš Koranda předseda představenstva, HOCHTIEF CZ
„Tak komplexní výzvu, jakou je ochrana klimatu, nevyřeší jedna samotná banka, nezisková organizace ani vláda. Proto navazujeme partnerství. Jen tak můžeme dosáhnout smysluplného pozitivního dopadu.“
Erik Fortgens Head of Wholesale banking, ING
„Trvalou udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí vnímáme coby přední obchodní řetězec jako závazek a samozřejmou součást naší společenské odpovědnosti. Klademe důraz na efektivní využívání zdrojů, recyklaci, předcházení plýtvání, minimalizaci odpadu i kontinuální snižování množství plastů. Všechna témata z Memoranda jsou součástí naší dlouhodobé strategie jak v obchodě, tak ve výrobě.“
Stefan Hoppe CEO, Kaufland Česká republika v.o.s.
„Naše aktivity i chování by měly být motivovány snahou o to, abychom svým dětem zanechali svět alespoň o trochu lepší, než jsme do něj vstoupili my. Svět lepší v mnoha rovinách – ekologické, finanční, sociální, ale i morální... Proto jsme se k iniciativě #PartnersForSustainability rádi připojili.“
Michal Zahrádka Managing Director, Schunk Carbon Technology, Central Eastern Europe
„Rok 2020 byl nejen rokem, kdy propukla epidemie covid, ale také rokem, který byl globálně druhým nejteplejším v dějinách měření. Česká republika, stejně jako celý svět, dnes musí řešit nejen aktuální epidemickou situaci, ale i dlouhodobou existenci. Jako technologická firma se snažíme co nejvíce zapojit do řešení nejzávažnějších otázek dnešního světa a přínos společnosti Siemens vidíme především v propojení digitalizace a udržitelnosti. Poskytujeme technologie zvyšující čistotu výroby, řešení pro energeticky efektivnější infrastrukturu, přístup k čisté energii a dopravu, která je pro planetu zdravější. Jsme přesvědčeni, že budoucnost je digitální a udržitelná.“
Eduard Palíšek │CEO Siemens Česká republika
„Udržitelný rozvoj a etické jednání patří k hlavním pilířům filozofie společnosti ŠKODA AUTO. Sledujeme rozmanité přístupy k projektům, které jsou ohleduplné vůči klimatu a šetrné vůči zdrojům. V naší výrobě tak již dnes nevzniká žádný skládkovaný odpad a náš závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí je od konce roku 2020 uhlíkově neutrální. Společnost ŠKODA AUTO vyrábí automobily s vysokým podílem recyklovaných a recyklovatelných materiálů a prostřednictvím modelu ŠKODA ENYAQ iV úspěšně vstoupila do věku elektromobility. Hlásíme se k obsahu memoranda a jsme přesvědčeni o tom, že výměna názorů mezi námi všemi bude dále povzbuzovat iniciativu a může být inspirací pro třetí subjekty.“
Klaus-Dieter Schürmann člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast financí a IT
„ČVUT je nejstarší technická univerzita v ČR a UCEEB bylo založeno, aby spolupracovalo s průmyslem při realizaci jeho cesty za trvale udržitelným rozvojem. Proto jsme se rádi zapojili do aktivity #PartnersForSustainability a chceme našim partnerům i nadále pomáhat realizovat jejich společenské závazky.“
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. ředitel, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov České vysoké učení technické v Praze
„Že je nejvyšší čas jednat, je více než jasné. Ve Vodafonu jednáme, máme jasné cíle a činíme kroky vedoucí k uhlíkové neutralitě v našem vlastním provozu, např. využíváme pouze energii z obnovitelných zdrojů, snižujeme množství elektroodpadu. Nejsou nám lhostejní ani naši dodavatelé a pomocí řešení Internetu věcí pomáháme k větší udržitelnosti i našim zákazníkům. Ale jen ve spojení s dalšími firmami a vládními institucemi budeme schopni dosáhnout skutečné změny. Proto je platforma #PartnersForSustainability tak důležitá.“
Petr Dvořák CEO Vodafone

#PartnersForSustainability je platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a spoluutváří tak přechod do udržitelné budoucnosti. Partneři jsou přesvědčeni, že restart po pandemii může smysluplně proběhnout pouze tehdy, pokud dojde k transformaci k udržitelné ekonomice. Platforma pořádá pravidelné setkání Think Tanku a Best Practice Tour do firem, zveřejní memorandum a 10. února 2021 organizuje konferenci Driving Sustainability – Czech-German Economic Forum. Supporting Partners: Institut cirkulární ekonomiky, E15, Nuremberg Campus of Technology

Supporting Partners:
Institut cirkulární ekonomiky, E15, Nuremberg Campus of Technology

O ČNOPK:
ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0. Letos své aktivity rozšířila o platformu #PartnersForSustainability ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor