Využívání recyklovaných a druhotných materiálů

v HOCHTIEF

Udržitelnost ve skupině HOCHTIEF

Skupina HOCHTIEF dlouhodobě realizuje řadu kroků a opatření, která mají vést k co nejširšímu uplatnění v přípravě a realizaci stavebních projektů, které akcentují principy udržitelného stavění. Tuto strategii přebíráme i lokálně na českém trhu, kde kromě energeticky efektivních budov – včetně aktivního uplatňování různých systému mezinárodně uznávané certifikace budov (LEED, BREEAM apod.) – pozornost zaměřujeme především na využívání recyklovaných a druhotných materiálů. V oblasti likvidace stavebních odpadů prosazujeme předcházení a opětovné využití těchto materiálů před jejich ukládáním na skládky.

Více o udržitelnosti v Hochtief najdete zde.


„S ohledem na omezené množství přírodních surovin je patrné, že budoucnost stavební výroby je v uplatnění recyklovaných materiálů."
Tomáš Koranda předseda představenstva, HOCHTIEF CZ

Best Practice 

Kategorie:

Zpracování odpadu a vedlejších produktů průmyslové výroby s přeměnou na nové stavební materiály
 

Cíl:

Vývoj a uplatnění stříkaného betonu s 50% náhradou běžného pojiva (cementu) přeměněným odpadním materiálem na bázi kombinace křemičitého a fluidního popílku

Ve spolupráci s ČEZ a ČVUT v Praze jsme vyvinuli stříkaný beton pro výstavbu podzemních děl, kde speciálně vyvinuté pojivo na bázi odpadu v podobě křemičitých a fluidních popílků nahrazuje až 50 % tradičního cementu. Tento beton jsme použili při výstavbě ražených štol pro geologický průzkum budoucí linky D pražského metra. Takový typ stříkaného betonu má srovnatelné vlastnosti jako typický stříkaný beton s cementem. Předností řešení je možnost zužitkovat odpadní popílky a současně docílit částečného snížení uhlíkové stopy, která je v případě výroby cementů enormní. Dochází tak k dvojí přidané hodnotě. Ekonomicky je nové řešení srovnatelné nebo mírně výhodnější.

Fakta

  • doba implementace: 1 rok 
  • náklady: cca 1 mil. Kč 
  • čistá úspora při první implementaci: 1 mil. Kč, nehledě na šetrnost k životnímu prostředí
  • další benefity: využití odpadu a snížení uhlíkové stopy

Problémy

Největší překážkou pro širší uplatnění materiálu je omezení v technických normách, které stanovují výrobu betonu, zejména ČSN EN 206. Tato norma zakazuje nahrazovat cement jakýmkoliv jiným pojivem, resp. umožňuje jen velmi omezené využití aktivních příměsí.

Řešení

Jelikož při výstavbě podzemních děl máme dva druhy ostění, jedno dočasné, které slouží k dočasnému zajištění výrubu v průběhu výstavby a teprve posléze se buduje sekundární ostění, které přebírá trvalou statickou funkci, povedlo se nám přesvědčit investora, že můžeme využít tento beton pro výstavbu tzv. primárního ostění, které z dlouhodobého hlediska neplní statickou funkci, předpokládá se jeho úplná degradace v čase. Dalším cílem je aplikace například při výrobě prefabrikátů, kde však v tuto chvíli jsou normová omezení mnohem větší a zásadnější.