Společné prohlášení

Co už v oblasti udržitelnosti děláme 

My, partnerské firmy platformy #PartnersForSustainability, považujeme uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje za nezbytné pro fungování všech oblastí společnosti a za nedílnou součást našich podnikatelských aktivit. Děláme vše pro to, aby z naší činnosti měla prospěch celá společnost – hospodářský růst sám o sobě podle nás nepředstavuje trvalou hodnotu. S využitím našich zkušeností a vlastních závazků jsme nadále připraveni aktivně se podílet na implementaci strategie pro nejbližší desetiletí, která je formulována v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a v Zelené dohodě pro Evropu (tzv. European Green Deal). Kroky, které činíme a dále rozvíjíme, zohledňují následující aspekty:

 • V rámci našeho podnikání usilujeme postupně o implementaci a naplnění cílů udržitelného rozvoje. Zavádíme účinnější postupy a udržitelná řešení ve využívání materiálů, přírodních zdrojů a energií. Tím se snažíme minimalizovat negativní dopady naší činnosti na člověka, společnost a životní prostředí a aktivně jim bránit. Mezi naše hlavní aktivity v oblasti životního prostředí patří:

- výrazné snižování uhlíkové stopy s cílem postupného dosažení uhlíkové neutrality,

- získávání a využívání energie z obnovitelných zdrojů a tím přispívání k energetické transformaci České republiky,

- rozvíjení čisté mobility a infrastruktury potřebné pro její zajištění,

- přechod k principům cirkulární ekonomiky s upřednostněním recyklace a opětovného využívání materiálů a výrobků následované energetickým využitím odpadů,

- efektivní hospodaření s vodou jako s jedním z nejcennějších přírodních zdrojů,

- rozvíjení digitalizace procesů a obecného využívání inovací digitalizace v privátním a veřejném sektoru, které povede nejen ke zvyšování efektivity ekonomických aktivit i veřejné správy, ale také k výrazným pozitivním dopadům na životní prostředí. 

 • Našimi CSR aktivitami a projekty usilujeme o soustavné zvyšování kvality života zdejší společnosti, komunit, ve kterých působíme, i jednotlivých osob. 
 • Vytváříme etické podnikatelské prostředí, které je férové k zaměstnancům, partnerům, dodavatelům a spotřebitelům.
 • Naše personální politika je zaměřena na rozvoj zaměstnanců a udržitelnost pracovních míst. Ctíme diverzitu, poskytujeme rovné příležitosti a pracovní podmínky, zasazujeme se o rovnováhu pracovního a osobního života i zdraví všech zaměstnanců.
 • Usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili dlouhodobou budoucnost našich firem, a tím přispívali k prosperitě celé společnosti.

Proč jsme spojili síly a jaký máme cíl

Zavazujeme se  

 • že budeme v rámci podnikatelských aktivit usilovat o další snižování dopadu naší společnosti na životní prostředí, člověka a společnost, šířit osvětu ohledně principů udržitelnosti mezi zaměstnanci, dodavateli a odběrateli,
 • usilovat o to, aby se udržitelné podnikání a spotřeba staly v ČR celospolečenským trendem a samozřejmostí,
 • ke strategické výměně vizí, zkušeností a postupů, abychom pomohli co nejefektivněji přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje a postupné implementaci Zelené dohody pro Evropu, a proto:

Apelujeme

 • na vládu České republiky, její instituce, kraje, města i obce, aby kontinuálně vytvářely a rozvíjely takové podmínky, které podporují uplatňování principů trvalé udržitelnosti v soukromém i veřejném sektoru, a aby odstranily dosavadní překážky (konkrétně v další kapitole), které tomu brání. Konkrétní požadavky a doporučení podniků na odstranění překážek budou průběžně zveřejňovány a doplňovány na webových stránkách www.partnersforsustainability.cz.

 

Sdělení vládě

Jako významné společnosti a instituce si uvědomujeme svoji zodpovědnost a svůj vliv na český trh a na celou společnost. Situace si žádá, aby všichni vlivní aktéři na cestě k cirkulární ekonomice a udržitelné společnosti táhli za jeden provaz. K naplnění našich závazků proto potřebujeme jasný postoj a podporu ze strany státu, jeho orgánů a institucí.

Vyzýváme vládu a její instituce

 • aby vysílaly jasný a jednotný signál směrem k veřejnosti a podnikatelským subjektům o tom, že přechod k budoucnosti založené na principech udržitelného rozvoje je jednou z jejich hlavních priorit, a to ve všech fázích hospodářského cyklu,
 • aby vymezily přechod k budoucnosti založené na principech udržitelnosti jako přechod k oběhovému hospodářství, které preferuje trvalá řešení,
 • aby zaujaly jasný postoj a vytyčily strategii k přijímání Zelené dohody pro Evropu (tzv. The European Green Deal) a implementovaly tuto dohodu spolu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) formulovanými OSN do strategických dokumentů ČR. Uvítali bychom, kdyby vláda a její instituce jasně deklarovaly strategii přípravy, zahrnující konkrétní kroky, programy a změny legislativy nutné k dosažení cílů definovaných v Zelené dohodě pro Evropu, a aktivně komunikovaly, jaké změny tato dohoda pro dotčené subjekty přinese a na co je třeba se připravit,
 • k odstraňování bariér, které brání či znevýhodňují investice privátního sektoru v oblastech, které prokazatelně mají vést či vedou ke snižování uhlíkové stopy a dalších emisí skleníkových plynů a k dosažení cílů v oblasti udržitelného rozvoje, nulových emisí, rozvoje čisté mobility; a tedy
 • aby zastávala pozici technologické neutrality nejen v mobilitě, ale také v oblasti klimatických změn; vždy na základě faktů hledala nejvhodnější řešení v celém životním cyklu výrobku nebo činnosti, od surovin až po recyklaci,
 • k vytváření takových podmínek pro podnikání a hospodářské aktivity, které prosazování a naplňování principů udržitelného rozvoje v soukromém i ve veřejném sektoru podporují a dále k nim motivují,
 • Toto musí být spojeno s potřebnými fiskálními reformami, které úpravami daňového systému budou motivovat k posílení inovací vedoucích k prosazení principů udržitelného rozvoje, a dále má být podporováno zrychlením úprav a závazných lhůt v legislativě, jež se bezprostředně dotýkají recyklace, opětovného využívání surovin a výrobků, jakož i prevence vzniku odpadů, jelikož jasně deklarovaná podpora bude posilovat i podnikatelské investice do nových technologií a inovací šetrných k životnímu prostředí. Principy udržitelného rozvoje a podnikání by měly být vyžadovány u všech subjektů napříč dodavatelským řetězcem, aby nedocházelo k přenosům závazků jen na některé z nich.
 • Podmínky udržitelnosti by se měly stát nedílnou součástí veřejných výběrových řízení, a to například v podobě tzv. zeleného zadávání, k němuž jsou v Evropě zavedeny příslušné směrnice a návody.

Očekáváme

 • že vláda a její instituce budou svým aktivním příkladem inspirovat a motivovat veřejnost, samosprávu i podnikatelskou sféru a že vláda přijme opatření vedoucí k naplňování principů udržitelného rozvoje a k rozvoji čisté mobility na úrovni ČR, státních institucí, krajů, měst a obcí.

Jsme připraveni vládu, státní instituce, kraje, města i obce na cestě k udržitelné budoucnosti a cirkulární ekonomice podpořit, aktivně se podílet na společných projektech, poskytnout naše experty a společně rozvíjet motivační prostředí pro ostatní firmy a širokou veřejnost.

 

Memorandum podepsali všichni zakládající #PartnersForSustainability